Méditation Anapana

Date

06/05/2024

Heure

20h00 - 21h00

Lieu

Back Room

Informations

Avis à tous ceux et celles qui souhaitent s’initier à la Méditation Anapana ou l’ajouter à leur routine bien-être hebdomadaire.
En l’absence de Konstantin, Greta vous propose de la rejoindre après son atelier de Danse Orientale tous les lundi du 29 avril au 20 mai 2024.

La méditation Anapana est une des pratiques essentielles pour cultiver la pleine conscience en observant le flux naturel de sa propre respiration.

Rendez vous de 20h à 21h chez Ôpen, 12 route d’Echternach L-6114 Junglinster.

Vous voulez faire d’une pierre 2 coups?
Venez à 19h et pratiquer la danse orientale douce.

Ôpen ne dispose pas de vestiaires, venez dans une tenue confortable.
N’hésitez pas à apporter une couverture pour la méditation.

Merci de vous inscrire via mail à moien@openlenster.lu
Prix : libre contribution
Ôpen est une association sans but lucratif, soutenez nous pour que nous restions Ôpen.

----------
Opgepasst un all déi, déi matt der Anapana Meditatioun ufänken oder se zu hirer Wuelbefann-Routine zoufügen wëllen.
Wärend de Konstantin net do ass invitéiert d'Greta Iech all Méindes fir vum 29. Abrëll bis den 20. Mee 2024 u sengem orientaleschen Danzworkshop deelzehuelen.

D’Anapana Meditatioun ass eng vun de wesentleche Praktike fir d'Bewosstsinn ze kultivéieren an d’natierlech Beweegung vun der eegener Ootmung ze beobachten.

Rendez-vous vun 20.00 bis 21.00 Auer bäim Ôpen, 12 route d'Echternach L-6114 Junglinster.

Wëllt Dir 2 Mécke matt enger Klapp schloen?
Kommt um 19h00 de sanften orientaleschen Danz ausüben.

Den Ôpen besëtzt keng Vestiairen, also kommt w.e.g.  a komfortabel Kleeder.
Bréngt gären eng Decke fir d’Meditatioun matt.

Mellt Iech w.e.g. per E-Mail u moien@openlenster.lu un.

Präis: fräie Bäitrag
Ôpen ass eng gemengnëtzeg Asssociatioun, ënnerstëtzt äis fir datt mir weider kënne Ôpen bleiwen! 

----------
Calling all those who want to learn about Anapana Meditation or add it to their weekly well-being routine.
In Konstantin's absence, Greta invites you to join her after her Oriental Dance workshop every Monday from 29 April to 20 May 2024.

Anapana meditation is an essential practice for cultivating mindfulness by observing the natural flow of your own breath.

Meet from 8pm to 9pm at Ôpen, 12 route d'Echternach L-6114 Junglinster.

Want to kill 2 birds with one stone?
Come along at 7pm and enjoy a gentle belly dance.


Ôpen doesn't have changing rooms, so come in comfortable clothes.
Feel free to bring a blanket for meditation.

Please register by email at moien@openlenster.lu
Price: free contribution
Ôpen is a not-for-profit association, please support us so that we can remain Ôpen.