Ôpenfood

Ôpenfood

Date

03/07/2024

Heure

18h00 - 19h00

Informations

FR en bas, EN further down)
(LU)
ÔPEN FOOD - GÉINT D’LIEWENSMËTTELVERSCHWENDUNG
Ôpen Food ass e Projet fir Liewensmëttel virun der Poubelle ze retten. Dës ginn gratis verdeelt un all Mënsch egal a wéi enger finanzieller oder sozialer Situatioun en sech befënnt.
Dës Liewensmëttel sinn vu Supermarchéen aussortéiert ginn well se ze grouss, ze kleng, ze kromm, eng Téitsch, eng komesch Faarf hunn oder einfach nëmme laanscht hire Mindesthaltbarkeetsdatum sinn. Mee dat heescht nach laang net dass een dëst net méi iesse kann. Ganz am Géigendeel!
All dës Liewensmëttel goufen eis fräiwëlleg vu verschiddene Supermarchéë a Geschäfter gespent déi dës soss ewechgehäit hätten.
Alles ass gratis!
WÉI?:
- Eis Dieren ginn pünktlech um 18h00 op.
- Kommt weg eréischt ab minimum 16h00 ier mir opmaachen wëll eist Gebai nach mat villen aneren Acteuren a Gruppen gedeelt gëtt.
- Kommt eran an huelt iech gratis mat wat dir fir ären Haushalt braucht.
- Bréngt är eegen Tute mat, grouss a kleng.
- Denkt un déi Leit hannert iech an der Schlaang an huelt iech nëmmen esouvill mat wéi dir och doheem verbrauche kënnt.
- Weg denkt drun dass mir all Woch ganz ënnerschiddlech Quantitéiten vun de Supermarchéë kréien, mir kënnen also net am Viraus soen wat mir hunn.
WOU?:
All Mëttwoch Owend um 18 :00 am Ôpen, 10-12 route d'Echternach: https://goo.gl/maps/yqhP4bmfut6LhxN57
HËLLEFT OCH DIR RETTEN!
Hutt dir ze vill akaaft? Fuert dir an d’Vakanz? Hutt dir ze vill Geméis oder Uebst an ärem Gaart? Gäre kënnt dir och är eegen Liewensmëttel déi dir net méi braucht bei eis laanscht bréngen! Dëst kënnt dir Mëttwochs Owes tëscht 16h30 an 17h30 am Ôpen ofginn.
- Weg bréngt keng gekillte Wueren mat, oder Wueren wou de Pak op ass oder beschiedegt ass.
- Wann dir eis wëllt Selwergemaachenes matbréngen, souwéi Compote oder Gebeess, da weg schreift drop : Ären Numm an Adress, Telefonsnummer souwéi d’Zutaten vum Produit.
- Wëllt dir äert Uebst vun äre Beem mat eis deelen, mee dir kënnt selwer net méi eropklammen? Da mellt iech bei eis a mir kommen hëllefen!
Hutt dir Froen oder wëllt dir iech bei eis mellen, da weg kommt an eisen Whatsapp Grupp: https://chat.whatsapp.com/CsHhGWHDbfTIBbLT7ZLmQT
oder mellt iech ënnert: annickf@cell.lu


Mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Jonglënster & dem Rotary Club Jonglënster
…....
(EN)
ÔPEN FOOD - AGAINST FOOD WASTE
Ôpen Food is a project to save food that was supposed to be thrown away in order to distribute it for free to everyone no matter the financial and social situation. Everyone can come and pickup free food without restrictions.
This food might be a bit odd because it did not meet the right criteria for the supermarkets; it does not have the right size, shape or colour or it has some little damages, or it is just past its date. But this doesn’t mean this food is not edible anymore. On the contrary!
All the food derives from supermarkets that preferred to donate it to our association instead of having it thrown away.
Everything is for free.
HOW?:
- Our doors open at 6 p.m. sharp.
- Please do not come until at least 4:00 p.m. before opening, as we share the building with many other actors and groups.
- Come in and take what you need for your household for free.
- Bring your own bags, large and small.
- Think about the people behind you in the queue and take only what you can also consume at home.
- Remember that we receive very different quantities from supermarkets every week, so we cannot say in advance what we have.
WHERE?:
Every Wednesday evening at 18 :00 at Ôpen, 10-12 route d'Echternach: https://goo.gl/maps/yqhP4bmfut6LhxN57
HELP US SAVE!
Did you buy too much? Are you going on vacation? Do you have too many vegetables or fruits in your garden? Then bring us your own food that you no longer need! You can bring it on Wednesday evenings between 4:30 p.m. and 5:30 p.m. at Ôpen.
- Please do not bring refrigerated food, or food with an open or damaged package.
- If you wish to bring us homemade products, as well as compote or jam, please write down: your name and address, telephone number as well as the ingredients of the product.
- You want to share with us your fruits from your trees, but you can no longer climb and harvest them by yourself? So contact us and we will come to help you!
If you have any questions or want to contact us, please join our Whatsapp group: https://chat.whatsapp.com/CsHhGWHDbfTIBbLT7ZLmQT
or contact us here: annickf@cell.lu
With the support of the Commune of Junglinster and the Rotary Club Junglinster
..........
(FR)
ÔPEN FOOD - CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Ôpen Food est un projet pour sauver des denrées alimentaires de la poubelle afin de les redistribuer gratuitement à toute personne n'importe sa situation financière ou sociale sans aucun critère.
Ces aliments ont été rejetés par les supermarchés à cause de leur aspect un peu trop courbé, trop petit, trop grand, endommagé, ou simplement parce qu’ils ont passé la date de péremption. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus consommables! Bien au contraire!
Tous ces aliments nous ont été donnés par des supermarchés et magasins qui ont préféré les donner à notre association au lieu de les jeter.
Tout est gratuit!


COMMENT?:
- Nos portes ouvrent à 18h précises.
- Veuillez ne pas venir avant au moins 16h00 avant l'ouverture, car nous partageons le bâtiment avec de nombreux autres acteurs et groupes.
- Entrez et prenez gratuitement ce dont vous avez besoin pour votre ménage.
- Apportez vos propres sacs, grands et petits.
- Pensez aux personnes derrière vous dans la file d'attente et ne prenez que ce que vous pouvez aussi consommer chez vous.
- N'oubliez pas que nous recevons chaque semaine des quantités très différentes des supermarchés, nous ne pouvons donc pas dire à l'avance ce que nous avons.
OÙ?:
Tous les mercredis soirs à 18h00 à Ôpen, 10-12 route d'Echternach : https://goo.gl/maps/yqhP4bmfut6LhxN57
AIDEZ-NOUS À SAUVER !
Avez-vous trop acheté? Allez-vous en vacances? Vous avez trop de légumes ou de fruits dans votre jardin ? Alors vous pouvez également apporter votre propre nourriture dont vous n'avez plus besoin ! Vous pouvez nous l'apporter les mercredis soirs entre 16h30 et 17h30 à Ôpen.
- Veuillez ne pas apporter des aliments réfrigérées, ni des aliments dont la boîte est ouverte ou endommagée.
- Si vous souhaitez nous apporter des produits faits maison, ainsi que de la compote ou de la confiture, merci d'y inscrire : votre nom et adresse, numéro de téléphone ainsi que les ingrédients du produit.
- Vous voulez partager avec nous vos fruits de vos arbres, mais vous ne pouvez plus y grimper et récolter par vous-même ? Alors contactez-nous et nous viendrons vous aider !
Si vous avez des questions ou souhaitez nous contacter, veuillez rejoindre notre groupe Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/CsHhGWHDbfTIBbLT7ZLmQT
ou contactez-nous ici: annickf@cell.lu
Avec le soutien de la commune de Junglinster et le Rotary Club Junglinster