Repair Cafe

Repair Cafe

Date

03/02/2024

Heure

08h30 - 13h00

Lieu

Ôpen

Informations

FR ci-dessous, EN- below
.
?Den nächsten Repair Café vun Ôpen fennt den Samsteg 3. Februar 2024 vun 9 bis 13 Auer statt.?
Merci den Datum schon an ärem Kalenner zeschreiwwen!
.
Kommt einfach geint 9 Auer mat ären Objeen déi eng kleng (oder grouss) Reparatioun brauchen (mir huelen är Objeen bis 12 Auer op).
☕Gedrenks and Knabeieren get gesuergt. ?
.
Mir freeën eis Iech beim Ôpen ze ophuelen!
12 route d'Echternach
L-6114 Jonglënster
.
?Präis: fräie Bäitrag.
Ôpen ass eng Asbl, ënnerstëtzt eis fir datt mir weiderhi Ôpen kënne bleiwen!
----------
?Save the date! 
.
Le Repair Café se réinstalle chez Ôpen- maison citoyenne.?
Rendez-vous le samedi 3 février de 9h à 13h pour redonner vie à vos objets à l'aide de nos réparateurs bénévoles (les objets seront enregistrés jusque 12h).
☕Gâteaux et café seront aussi de la partie! ?
.
? Notez bien la date!
Au plaisir de vous retrouver chez Ôpen
12 route d'Echternach
L-6114 Junglinster
.
Prix: contribution libre
Ôpen est une association sans but lucratif,
soutenez nous afin que nous restions Ôpen!
----------
?Notice!
.
The Repair Café will be back at Ôpen- maison citoyenne ?
Join us on Saturday 3 February from 9am to 1pm to give new life to your objects with the help of our volunteer repairers (objects will be registered until 12pm).
☕Cakes and coffee will also be on offer! ?
.
? Save the date!
We look forward to seeing you at Ôpen
12 route d'Echternach
L-6114 Junglinster
.
Price: free contribution
Ôpen is a non-profit association,
support us so that we remain Ôpen!