Raum der Stille

Raum der Stille

Date

08/02/2024

Heure

19h00 - 21h00

Lieu

Ôpen

Informations

🌈Hautdesdaags ginn et iwwerall Onrouen an allen Ecken an Enner, am gréissere wéi och am méi klenge Kader. Duerfir brauche mir e Géigepol. 🌺

Loosst eis zesumme vill positiv Energië fräisetzen an tanken. Mir wëllen zesumme besënnlech Momenter erliewen. Jiddereen, dee matmaache wëll ass wëllkomm a gëtt ugeholl wéi en ass. 🌞

Ronn 1 Stonn laang liese mir spirituell Texter, déi jidderee fräi ka wielen oder vun doheem matbrénge kann. Tëscht de verschiddenen Texter lauschtere mir relax Musek.🎼

Um Enn gëtt Gedrénks zerwéiert fir jiddereen deen e bësse méi laang wëll bleiwen. ☕

📅Donnesdeg den 8. Februar 19h-20h

Bei Ôpen 12 route d’Echtenach L-6114 Jonglënster

✒️WEG mellt iech un op: moien@openlenster.lu .

🌈A l'heure actuelle nous sommes facilement submergé par des sollicitations négatives qui nous parviennent de partout, du monde extérieur comme de notre entourage. Nous avons besoin de contrebalancer ces mauvaises nouvelles.🌺

Afin de libérer des énergies positives et que nous puissions en faire le plein, nous nous rencontrerons pour vivre un moment de méditation. Toute personne désirant participer est la bienvenue et sera accueillie telle qu’elle est.🌞

Pendant environs 1 heure nous lirons des textes spirituels que chacun pourra choisir librement ou bien ramener de chez soi. Entre les différents textes nous écouterons de la musique relaxante.🎼

A la fin des boissons seront servies pour tous ceux qui désirent rester un peu plus longtemps.☕

📅Jeudi 8 février 19h-20h

Chez Ôpen, 12 route d'Echternach L-6114 Junglinster

✒️Merci de vous inscrire auprès de moien@openlenster.lu

🌈These days, we're easily overwhelmed by negative stimuli from all directions, from the outside world as well as from those around us. We need to counterbalance this bad news.🌺

In order to release positive energies and fill up on them, we'll meet for a moment of meditation. Anyone wishing to participate is welcome and will be welcomed as they are.🌞

For around 1 hour, we'll be reading spiritual texts that everyone is free to choose or bring from home. Between the texts we'll listen to relaxing music.🎼

At the end, drinks will be served for those who wish to stay a little longer.☕

📅Thursday 8 February 7-8pm

At Ôpen, 12 route d'Echternach L-6114 Junglinster

✒️Please register: moien@openlenster.lu