Une rencontre pour tous les âges et toutes les cultures autour de Liichtmessdag

Une rencontre pour tous les âges et toutes les cultures autour de Liichtmessdag

Date

02/02/2024

Heure

14h00 - 16h00

Informations

  Ôpen- maison citoyenne et le Club Senior An der Loupescht vous invitent pour un échange interculturel et intergénérationel autour de Liichtmessdag (Chandeleur). 
.
Chacun pourra raconter ses souvenirs, évoquer l'importance de cette fête au Luxembourg ou dans son pays d'origine, ou bien nous parler d'une tradition associée à la lumière et à l'espoir des jours meilleurs.
 Nous en profiterons pour partager des crépes, des boissons chaudes et quelques bonbons! 
.
 Rendez-vous chez Ôpen, le vendredi 2 février à 14h
12 route d'Echternach L-6114 Junglinster
 Inscription: moien@openlenster.lu
.
Ôpen est une assocation sans but lucratif, merci de nous aider à rester Ôpen!
----------
  D’Ôpen an de Club Senior an der Loupescht lueden Iech gär zu engem interkulturellen an intergenerationellen Austausch iwwer de Liichtmëssdag an. 
.
Jidderee ka vu sengen Erënnerungen erzielen, wat d’Liichtmëssdag hei a Lëtzebuerg oder a sengem Hierkonftsland bedeit oder iwwer eng aner Traditioun schwätzen, déi e mat Luuchten an Hoffnung fir besser Deeg verbënnt.
 Mir wäerten Iech bei dëser Geleeënheet och Paangecher, Séissegkeeten a waarmt Gedrénks ubidden. 
.
 Rendez-vous freides, de 2. Februar um 14 h
Bei Ôpen, 12 Iechternacher Strooss, L-6114 Jonglënster
 WEG mellt iech un op: moien@openlenster.lu .
.
Ôpen ass eng Asbl, ënnerstëtzt eis fir datt mir weider kënne Ôpen ​​bleiwen!
---------------
  Ôpen- maison citoyenne and the Club Senior An der Loupescht invite you to an intercultural and intergenerational exchange around Liichtmessdag (Candlemas). 
.
Everyone will be able to recount their memories, talk about the importance of this festival in Luxembourg or in their country of origin, or tell us about a tradition associated with light and the hope of better days.
  We'll also be sharing crepes, hot drinks and sweets! 
.
 See you at Ôpen, Friday 2 February at 2pm
12 route d'Echternach L-6114 Junglinster
 Inscription: moien@openlenster.lu
.
Ôpen is a not-for-profit association, thank you for helping us to stay Ôpen!